X
MENU

Bachelor of Science Program in Paramedicine (Continuing Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Paramedicine (Continuing Program)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์)

               ชื่อย่อ วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Paramedicine)

                    ชื่อย่อ B.Sc. (Paramedicine)

ปัจจุบันพัฒนาหลักสูตรแรกคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
ระยะเวลาศึกษา 2ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิต

“นักฉุกเฉินการแพทย์มืออาชีพ เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือสังคม”

“จัดการศึกษาเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง”

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งมีความรู้ความชำนาญและทักษะทาง วิชาชีพด้านฉุกเฉินการแพทย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีเจตคติตามมาตรฐาน วิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีภาวะผู้นำ คิดวิเคราะห์เชิงระบบ แก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพในงานฉุกเฉินการแพทย์
  3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางฉุกเฉินการแพทย์ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความทันสมัยเข้ากับบริบทของประเทศและนานาชาติ เข้าใจ กระบวนการงานวิจัย ช่วยเหลือ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ร่วมอาชีพได้
  1. นักฉุกเฉินการแพทย์หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  2. ผู้ช่วยสอนในองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม 
  3. นักวิชาการ/ นักวิจัย

PLO 1: ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บตามมาตรฐานวิชาชีพ

PLO 2:มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ

PLO 3: สามารถจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติได้ตามมาตรฐานสากล

PLO 4: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

PLO 5: มีทักษะในการสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

PLO 6: มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

X

Contact