X
MENU

About school

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

          ในสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงการ กล่อมเกลาของครอบครัวความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความเปราะบางทางเศรษฐกิจของครอบครัว การเติบโตในครอบครัวสมัยใหม่ที่เป็นเสรีนิยมทั้งทางการเมือง สังคมและวิถีชีวิต การแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ศาสนาถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม วัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์อันสำคัญที่จะแสดงให้ทราบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายสนับสนุนทางการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานผู้ช่วยธุรการ งานสนับสนุนการจัดบริการทางสุขภาพ (Health Support) และการจัดบริการทางสุขภาพ (Health Service) รวมทั้งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ (Service Mind) เพราะผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการบริการที่จะสามารถสนับสนุนการให้บริการทางสุขภาพที่มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การสร้างนวัตกรรมในการบริการสุขภาพ มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงาน (WIL: Work Integrate Learning) เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ มีปัญญา มีคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานพยาบาล มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นมนุษย์ สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจปฏิบัติงานของผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของสถานพยาบาลต่าง ๆ ด้วย

จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงาน (WIL: Work Integrate Learning) เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีองค์ความรู้ มีทักษะและมีคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม มีความพร้อมปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาลตามความชำนาญเฉพาะที่ผู้เรียนเลือกศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นมนุษย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และส่วนภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ความร่วมมือในการจัดสรรบุคลากรมาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาและอาจารย์พิเศษของหลักสูตร และเป็นสถานที่จัดการศึกษากระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนนวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล สถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่าน ความร่วมมือ จัดสรรบุคลากรร่วมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชา และอาจารย์พิเศษ เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี)

คณาจารย์และบุคลากร โรงเรียนนวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล
นายกฤษดา ชัยเมืองมูล
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
X

Contact