X
MENU

Bachelor of Science Program in Human Kinetics and Health

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยศึกษาวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์  ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาและโภชนาการ เป็นต้น นักศึกษาต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและปฏิบัติงานจิตอาสาเพื่อชุมชน หลักสูตรนี้เน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มีความเข้มข้นโดยเริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องฝึกงานทั้งในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สโมสรกีฬาทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อนักกีฬาชั้นเลิศ และทีมกีฬาอาชีพเช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มีองค์ความรู้และมีทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ การออกแบบกิจกรรม และการออกกำลังกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสมรรถนะทางกาย ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ และมีทักษะทางปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย การสร้างเสริมสุขภาพในสังคม การป้องกันโรคเรื้อรัง และการปรับปรุงสภาพร่างกายให้ดีขึ้นด้วยการออกกำลังกายที่เป็นไปตามความต้องการของประชากรกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีเจตคติ ความรู้และทักษะตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้สหวิทยาการ ทั้งด้านองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ การออกกำลังกาย สมรรถนะทางกาย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและบูรณาการสู่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย การสร้างเสริมสุขภาพในสังคม การป้องกันโรคเรื้อรัง และการปรับปรุงสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกาย ที่เป็นไปตามความต้องการของประชากรกลุ่มต่างๆ ของประเทศ

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจ ถึงความเชื่อมโยงและความสำคัญระหว่างการปฏิบัติงานกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพกับศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้

 4. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีเจตคติ ทักษะ ความรู้และคุณธรรม จิตสาธารณะตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

 1. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และมีพฤตินิสัยเป็นแบบอย่างพฤติกรรมด้านสุขภาพและสุขภาวะได้

 2. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะทางคลินิกเพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

 3. มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการนำข้อมูล ประเมิน ออกแบบ และประยุกต์โปรแกรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้

 4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุน และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีต่อชุมชนสังคม

          เนื่องจากบัณฑิตต้องสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทั้งกับคนปกติและผู้ป่วยภายหลังผ่านกระบวนการรักษาทางการแพทย์แล้วและได้รับการฝึกปฏิบัติการมาอย่างดี จึงทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภายใน ในโรงพยาบาล  สถานออกกำลังกาย  หน่วยงานทางด้านการออกกำลังกาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน  เทรนเนอร์ประจำทีมหรือ ผู้ฝึกเสริมสร้างร่างกายประจำทีมกีฬาอาชีพเช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เทรนเนอร์อาชีพ และกิจการส่วนตัวด้านการออกกำลังกายและเคลื่อนไหว

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเข้าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

          หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์  หลักสูตรประกอบด้วย

 • หมวดวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • หมวดวิชาเฉพาะ เช่น ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา หลักการเคลื่อนไหวของมนุษย์ จิตวิทยาพฤติกรรมทางสุขภาพ พื้นฐานการออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมทางกาย วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพในระบบของร่างกายมนุษย์ โภชนาการพื้นฐานของการออกกำลังกายและการกีฬา  เป็นต้น

          มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษาตลอดหลักสูตรและทุนการทำวิจัย

          หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกับการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคม เช่น ค่าย Human Kinetics and Health พี่รับน้อง , โครงการเพื่อนติวเพื่อน ไปด้วยกันไปได้ไกล , โครงการรับน้อง-กีฬาเฟรชชี่ เป็นต้น

X

Contact