X
MENU
โพสเมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2020 4:17 am

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอัลตราซาวด์หลอดเลือดแขนและขา โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เมื่อวันที่ 22 และ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอัลตราซาวด์หลอดเลือดแขนและขา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดว่า โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผลิตนักอัลตราซาวด์ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดและสถานพยาบาลห่างไกล เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักรังสีทางการแพทย์ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ตามแนวทาง “ครูผู้สร้าง” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีความสามารถในการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอัลตราซาวด์หลอดเลือดแขนและขา จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย ทั้งในด้านบริการรักษา และเชิงรุกในการค้นหาโรคระยะเริ่มต้น ทำให้ป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและช่วยดูแลสุขภาพประชาชนตามพระปณิธาน

ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัธกิจหลักของโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทงการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เพื่อนำความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ และยังเป็นเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมให้กับ รังสีแพทย์ นักรังสีแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ แพทย์หญิงวนนีย์ หมื่นนุช จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพ ศรีสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ กฤตยาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และรัตนา รักสุข จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

X

Contact