X
MENU
โพสเมื่อ: ตุลาคม 27, 2020 4:24 pm

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2563

วันที่ 26 มิถุนายน2563 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2563 และได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในสายวิชาชีพ “ก้าวแรกสู่รั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนรังสีเทคนิค โซนC-D ชั้น1 อาคารบริหาร2 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด

X

Contact