X
MENU

 • School of Human Kinetics and Health

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์
  การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และสุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยศึกษาวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาและโภชนาการ เป็นต้น หลักสูตรนี้เน้น การฝึกภาคปฏิบัติให้มีความเข้มข้นโดยเริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สโมสรกีฬาทั้งเพื่อสุขภาพและเพื่อนักกีฬาชั้นเลิศ ทีมกีฬาอาชีพ เช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

  https://www.youtube.com/watch?v=uMp75SbJ1es โดยศึกษาวิช [&he...

  โพสเมื่อ: 03/12/2020 3:19 PM

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศ...

  โพสเมื่อ: 20/10/2020 1:14 PM

  กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ...

  โพสเมื่อ: 09/06/2020 5:10 PM

  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โ...

  โพสเมื่อ: 09/06/2020 5:04 PM
  X

  Contact