คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Faculty of Health Science Technology, HRH Princess Chulabhorn

College of Medical Science, Chulabhorn Royal Academy