X
MENU
โพสเมื่อ: 23/04/2022 1:12 PM

พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

22 เมษายน 2565 : พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การทำงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

X

Contact