22 เมษายน 2565 : พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การทำงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง