คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Faculty of Health Science Technology

ปฏิทินปีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อสถาบัน / ภาคการศึกษา / รายละเอียด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเหตุ
ลงทะเบียน 19 - 22 ก.ค. 2564 -
ชำระเงินค่าลงทะเบียน - - รอประกาศ รจภ.
เปิดภาคเรียน 9 ส.ค. 2564 26 มิ.ย. 2564 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
ขอเพิ่ม - ลดรายวิชา 9 - 20 ส.ค. 2564 -
ขอถอนรายวิชา 9 ส.ค. - 19 พ.ย. 2564 -
สอบกลางภาค 4 - 8 ต.ค. 2564 28 ส.ค. - 5 ก.ย. 2564 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
นักศึกษาประเมินการสอนประจำภาคของอาจารย์ผู้สอน 11 ต.ค. - 16 พ.ย. 2564 -
สอบปลายภาค 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2564 3 - 14 พ.ย. 2564 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
ปิดภาคการศึกษา 13 ธ.ค. 2564 15 พ.ย. 2564 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
ประกาศผลสอบประจำภาค 30 ธ.ค. 2564 -
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชื่อสถาบัน / ภาคการศึกษา / รายละเอียด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเหตุ
ลงทะเบียน 13 - 16 ธ.ค. 2564 -
ชำระเงินค่าลงทะเบียน - - รอประกาศ รจภ.
เปิดภาคเรียน 4 ม.ค. 2565 27 พ.ย. 2564 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
ขอเพิ่ม - ลดรายวิชา 4 - 14 ม.ค. 2565 -
ขอถอนรายวิชา 4 ม.ค. - 22 เม.ย. 2565 -
สอบกลางภาค 28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2565 5 - 13 ก.พ. 2565 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
นักศึกษาประเมินการสอนประจำภาคของอาจารย์ผู้สอน 7 มี.ค. - 29 เม.ย. 2565 -
สอบปลายภาค 2 - 13 พ.ค. 2565 26 มี.ค. - 3 เม.ย. 2565 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
ปิดภาคการศึกษา 17 พ.ค. 2565 4 เม.ย. 2565 สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 17 -20 พ.ค. 2565 -
ประกาศผลสอบประจำภาค 31 พ.ค. 2565 - สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่างสถาบัน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อสถาบัน / ภาคการศึกษา / รายละเอียด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หมายเหตุ
ลงทะเบียน 16 - 19 พ.ค. 2565 -
ชำระเงินค่าลงทะเบียน - รอประกาศ รจภ.
เปิดภาคเรียน 6 มิ.ย. 2565
 • สำหรับ นศ.ป ตรี ชั้นปี 3 รร.รังสี
 • หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์
 • ขอเพิ่ม - ลดรายวิชา 6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2565
  ขอถอนรายวิชา 6 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2565
  นักศึกษาประเมินการสอนประจำภาคของอาจารย์ผู้สอน 11 - 22 ก.ค. 2565
  สอบปลายภาค 25 - 29 ก.ค. 2565
  ปิดภาคการศึกษา 1 ส.ค. 2565
  ประกาศผลสอบประจำภาค 5 ส.ค. 2565
  * หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้าได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยจะต้องเสียค่าปรับดังนี้
 • ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคล่าช้ากว่ากำหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะปรับแบบเหมาจ่าย 600 บาท
 • ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคล่าช้า ที่เกินกำหนด 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ 200 บาท
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ เป็นไปตามประกาศราชวิทยาลันจุฬาภรณ์ เรื่อง วันหยุดและวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
 • × หน้าหลัก ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะกรรมการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ