วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนวิทย์ฯ เคลื่อนไหว วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2563