*** กรุณาอ่านขั้นตอนการใช้งานก่อนเข้าใช้ระบบ ***

1.ให้นักศึกษาเช็คผลการสอบรอบที่ผ่านมาก่อนเข้าสอบ!!

2.สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบรอบที่ผ่านมาให้ดำเนินการ เข้าสู่ระบบการสอบ

3.สำหรับนักศึกษาที่ผลการสอบ (ติดต่อเจ้าหน้าที่) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนที่สุด!!

X

Contact