X
MENU
โพสเมื่อ: มีนาคม 18, 2020 11:16 pm

โครงการรังสีรักษ์วัฒนธรรม 2562

          นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 1 ตัวแทนรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 คณาจารย์และบุคลากร โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

          ได้เข้าร่วมโครงการรังสีรักษ์วัฒนธรรมไทย “กิจกรรมเที่ยวใกล้กรุง ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

          จากกิจกรรมทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย

X

Contact