X
MENU
โพสเมื่อ: มีนาคม 18, 2020 11:16 pm

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และ นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 35 คนร่วมโครงการ กิจกรรมโครงการประกอบด้วย การฟังบรรยายจากวิทยากรโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผ่านกิจกรรมโครงการ อาทิ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม Walk Rally เป็นต้น

          กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างความผูกพันต่อสถาบันและองค์กร ตลอดจนความสำนึกรักและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 59 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จำนวน 27 คน สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 40 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จำนวน 33 คน สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) จำนวน 29 คน และ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน 37 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 260 คน

 


X

Contact