X
MENU
โพสเมื่อ: ธันวาคม 17, 2019 9:55 am

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัด “พิธีไหว้ครู” นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน ให้พรและให้โอวาทในพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรเชษฏ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ นำคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

X

Contact