X
MENU

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

กิจกรรม

นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 1 ตัวแทนรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 คณาจารย์และบุคลากร โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเท...

โพสเมื่อ: มีนาคม 18, 2020 11:16 pm

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ...

โพสเมื่อ: มีนาคม 18, 2020 11:16 pm

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทย...

โพสเมื่อ: ธันวาคม 17, 2019 9:55 am

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วย อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโร...

โพสเมื่อ: ธันวาคม 17, 2019 9:54 am
X

Contact