X
MENU
โพสเมื่อ: 29/05/2021 2:55 PM

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของการออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมทางกาย เนื้อหาโดย อาจารย์ ณัฐนรี กระบวนรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

🏃🏻‍♀️ พื้นฐานการเคลื่อนไหวและกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก 🏃🏻‍♂️ กิจกรรมการเล่น ทำให้เกิดคุณค่าต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต การใช้กิจกรรมนั้นทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมการเล่นส่วนใหญ่ช่วยพัฒนากลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และช่วยพัฒนาความสามารถในการวิ่ง การหลบหลีก อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเข้าใจในกฎกติกา และข้อจำกัดในการแข่งขันอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของการออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมทางกาย

เนื้อหาโดย
อาจารย์ ณัฐนรี กระบวนรัตน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
X

Contact