X
MENU
โพสเมื่อ: 20/10/2020 1:14 PM

การสัมมนาผู้มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ

โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร่วมกับ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักสาธารณสุขและนักวิชาการจากทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงจากการจัดทำโครงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การให้บริการทางวิชาการ การศึกษาวิจัย ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุทั้งในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ทั่วประเทศ ต่างลงความเห็นตรงกันที่ควรจัดทำคู่มือการออกกำลังกายที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

X

Contact