X
MENU
โพสเมื่อ: สิงหาคม 19, 2021 3:53 pm

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล จัดกิจกรรม Open House เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาปี 2564 ก่อนเข้ารับการศึกษา

7 – 18 สิงหาคม 2564: โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรม Open House เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากท่านรดา เพ็ชรขัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณาจารย์เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จ.น่าน

X

Contact