แผนยุทธศาสตร์คณะ

01

หลักสูตรได้มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการในระดับชาติและระดับสากล

02

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ

03

ประชาชนทั้งชาวไทยภูมิภาคและประชาคมอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองด้านสุขได้อย่าง

04

ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน

05

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระปณิธานฯ