สำนักงานคณบดี

กลุ่มภารกิจด้านบริหารสำนักงาน

IMG_2919-11
นางจุลฉัตร น้อยจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสิรินาถ เจือบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานสารบรรณฯ)
812165-11
นายมาโนช เพ็งพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายพินิต มณีเขียว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกัญญา คงพรหม
นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มภารกิจด้านบริการการศึกษา พัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ์
หัวหน้างานกลุ่มภารกิจด้านการบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางปาริชาติ เพชรวิเศษ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชารีรัตน์ เกษเกษี
นักกิจการนักศึกษา

กลุ่มภารกิจด้านบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางราตรี มีสมบัติ
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

นางสาวภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักดิ์
นักวิชาการศึกษา