คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประธานกรรมการ

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตาจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีอ่อน 

กรรมการ

6. รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์

7. รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร

8. ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

อาจารย์นิพนธ์ สายโย

9. ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล

10. ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค

อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา

11. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

12. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์

***

13. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

***

กรรมการและเลขานุการ

14. ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร

แพทย์หญิงน้ำฝน สินชัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

15. หัวหน้าสำนักงานคณบดี

***